Třídy mateřské školy

Pro školní rok 2020/2021 je zapsáno do dvou tříd 34 dětí.

 

1. třída děti 2,5 – 4 leté: "ZAJÍČKOVÉ"

Motto 1. třídy:

"Nemůžeme naučit všechny děti všechno, ale můžeme je učinit šťastnými."

Chci si hrát, 

chci se smát, 

chci si školky užívat. 

Společně vše dokážeme, 

protože se rádi máme.

  • učitelka: Veronika Pulcová
  • vedoucí učitelka: Pavla Bohuslavová
  • asistent pedagoga: Marta Dobřanská

Charakteristika třídy:

V letošním roce 2020/2021 je zapsáno v naší třídě celkem 16 dětí, z toho 10 chlapců a 6 dívek. Jedná se o věkově smíšenou třídu, nově bylo přijato 9 dětí, většina z nich nepřekročila v době nástupu hranici tří let. Vzhledem k této skutečnosti je přizpůsobeno nejen vybavení třídy, ale především třídní vzdělávací program pod názvem „Zaječí školka“, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání.

Pedagogickou činnost zajišťují dvě učitelky, Pavla Bohuslavová a Veronika Pulcová a asistent pedagoga Marta Dobřanská, které spolupracují na programu výchovné a vzdělávací činnosti. Velký důraz klademe na bezproblémovou adaptaci a společně s rodiči vytváříme pro každé dítě možnost pozvolného zvykání, spojeného s rozvojem sebedůvěry při všech činnostech dítěte.

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ a rozvíjení jemné motoriky. Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené, aby se cítily bezpečně a zažívaly pocit úspěchu. Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

 

 

 

2. třída děti 5 – 6 leté: "Včeličky"

Po celý rok nás bude provázet naše motto:

Rozhlédni se tu a tam,

uvidíš, že nejsi sám.

Všude je tu velký svět,

pojď si o něm vyprávět.

Jsme tu dobří kamarádi,

všichni se tu máme rádi.

 

Charakteristika třídy:

Do třídy „Včeliček“ je ve školním roce 2020- 2021 zapsáno 18 dětí. Třída je převážně „klučičí“, chlapců je 14 a děvčata jen 4.

S OŠD je ve třídě 7 dětí. Převážně mají odklad školní docházky z důvodu poruchy pozornosti, nesamostatnosti a nejistoty, hravosti nebo logopedické vady.

 

Při své práci se řídíme školním vzdělávacím plánem „Společně objevujeme svět“ a ve třídě pracujeme s třídním plánem „ Leť včeličko leť, poznávej náš svět“.

Protože děti připravujeme na školní docházku, vedeme je k respektování pokynů a dodržování domluvených pravidel, k větší pozornosti, soustředění a k dokončení činností. Rozvíjíme grafomotorické dovednosti, předčtenářskou gramotnost, vyžadujeme správné držení tužky a rozvíjíme komunikativnost a samostatnost při obsluze i pracovních dovednostech. Při stolování kontrolujeme správné držení lžíce a používání celého příboru.

Snažíme se co nejvíce využívat pobyt venku.

 

  • učitelky Drahomíra Ježková a Martina Rambousková

 

Fotogalerie: Třídy mateřské školy

Kontakt

Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli Žihle 178
Kralovice
331 41
Telefon: 373 395 289
Fax: 373 395 289

ID schránky: qj4hksp
IČ: 49746227
RED-IZO: 600071464
reditelna@zs-zihle.cz